ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประกาศสอบอบต. จังหวัดอุบลราชธานี   22 ตำบลหลายตำแหน่ง จำนวน 176 อัตรา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศสอบอบต. จังหวัดอุบลราชธานี   22 ตำบลหลายตำแหน่ง จำนวน 176 อัตรา

อบต. จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 22 ตำบล หลายสิบตำแหน่ง จำนวน 176 อัตรา

ในเบื้องต้น 22 อบต. ซึ่งอบต.จะประกาศสอบน่าจะทำการสมัครประมาณเดือนเมษายน 2556 ขอให้ผู้สนใจเตรียมฟังข่าวความคืบหน้านี่เป็นระยะ...รายละเอียดดังนี้
 
บัญชีรายชื่อ อบต.ที่แจ้งความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
 
เป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2556
*****************************

1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  อำเภอศรีเมืองใหม่  จำนวน  5  ตำแหน่ง  5  อัตรา
1.1  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     1     อัตรา
1.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน     1     อัตรา
1.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
1.4  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     1     อัตรา
1.5  สันทนาการ  3-5                                          จำนวน     1     อัตรา
 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  อำเภอพิบูลมังสาหาร   จำนวน  15  ตำแหน่ง  17  อัตรา
2.1  นักวิชาการเกษตร  3-5                                   จำนวน     1     อัตรา
2.2  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5                           จำนวน     1     อัตรา
2.3  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5                           จำนวน     1     อัตรา
2.4  นักวิชาการพัสดุ  3-5                                     จำนวน     1     อัตรา
2.5  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     2     อัตรา
2.6  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน     2     อัตรา
2.7  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                       จำนวน     1     อัตรา
2.8  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
2.9  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา
2.10 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     1     อัตรา
2.11 ช่างไฟฟ้า  1-3                                           จำนวน     1     อัตรา
2.12 นักพัฒนาชุมชน  3-5                                    จำนวน     1     อัตรา
2.13 นายช่างสำรวจ  2-4                                     จำนวน     1     อัตรา
2.14 เจ้าพนักงานการประปา 2-4                             จำนวน     1     อัตรา
2.15 สันทนาการ 3-5                                          จำนวน     1     อัตรา
 
3.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  อำเภอบุณฑริก  จำนวน  9  ตำแหน่ง  10  อัตรา
3.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     2     อัตรา
3.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน     1     อัตรา  
3.3  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา
3.4  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
3.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     1     อัตรา
3.6  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                       จำนวน     1     อัตรา
3.7  นักวิชาการเงินและบัญชี  3-5                            จำนวน     1     อัตรา
3.8  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     1     อัตรา
3.9  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5               จำนวน     1     อัตรา
 
4.  องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน  อำเภอนาตาล  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา
4.1  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5               จำนวน     1     อัตรา
4.2  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     1     อัตรา
4.3  สันทนาการ 3-5                                           จำนวน     1     อัตรา
4.4  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา
4.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
4.6  ช่างไฟฟ้า  1-3                                            จำนวน     1     อัตรา
 
 
5.  องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี  อำเภอโพธิ์ไทร  จำนวน  14  ตำแหน่ง  15  อัตรา
5.1  นักพัฒนาชุมชน  3-5                                     จำนวน     1     อัตรา
5.2  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     1     อัตรา
5.3  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     1     อัตรา
5.4  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                       จำนวน     1     อัตรา
5.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     1     อัตรา
5.6  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
5.7  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา
5.8  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     2     อัตรา
5.9  นักวิชาการศึกษา  3-5                                    จำนวน     1     อัตรา
5.10 นักวิชาการเกษตร  3-5                                  จำนวน     1     อัตรา
5.11 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  2-4                        จำนวน     1     อัตรา
5.12 เจ้าพนักงานการประปา  2-4                            จำนวน     1     อัตรา
5.13 สันทนาการ 3-5                                          จำนวน     1     อัตรา
5.14 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5              จำนวน     1     อัตรา
 
 
6.  องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู  อำเภอเดชอุดม  จำนวน  8  ตำแหน่ง  9  อัตรา
6.1  นักวิชาการเกษตร  3-5                                   จำนวน     1     อัตรา
6.2  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     1     อัตรา
6.3  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  2-4                      จำนวน     1     อัตรา
6.4  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                       จำนวน     1     อัตรา
6.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     1     อัตรา
6.6  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
6.7  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     2     อัตรา
6.8  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     1     อัตรา
 
 
7.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่  อำเภอน้ำยืน  จำนวน  9  ตำแหน่ง  10  อัตรา
7.1  นักวิชาการเกษตร  3-5                                   จำนวน     1     อัตรา
7.2  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     1     อัตรา
7.3  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน     1     อัตรา  
7.4  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1-3                                     จำนวน     2     อัตรา
7.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
7.6  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา
7.7  ช่างสำรวจ  1-3                                           จำนวน     1     อัตรา
7.8  ช่างไฟฟ้า  1-3                                            จำนวน     1     อัตรา
7.9  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     1     อัตรา
 
 
8.  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จำนวน  9  ตำแหน่ง  9  อัตรา
8.1  นักวิชาการเกษตร  3-5                                   จำนวน     1     อัตรา
8.2  นักพัฒนาการท่องเที่ยว  3-5                    จำนวน     1     อัตรา
8.3  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
8.4  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     1     อัตรา
8.5  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1-3          จำนวน     1     อัตรา  
8.6  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                       จำนวน     1     อัตรา
8.7  เจ้าพนักงานการประปา  2-4                             จำนวน     1     อัตรา
8.8  ช่างเขียนแบบ  1-3                                       จำนวน     1     อัตรา
8.9  สันทนาการ 3-5                                           จำนวน     1     อัตรา
 
9.  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ  อำเภอม่วงสามสิบ  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา
9.1  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     1     อัตรา
9.2  นักวิชาการศึกษา  3-5                                    จำนวน     1     อัตรา
9.3  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน     1     อัตรา  
9.4  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     1     อัตรา
9.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
9.6  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     1     อัตรา
 
10.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า  อำเภอม่วงสามสิบ  จำนวน  7  ตำแหน่ง  7  อัตรา
10.1  บุคลากร  3-5                                           จำนวน     1     อัตรา
10.2  นักวิชาการเกษตร  3-5                                 จำนวน     1     อัตรา
10.3  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  3-5                        จำนวน     1     อัตรา
10.4  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4     จำนวน     1     อัตรา  
10.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     1     อัตรา
10.6  เจ้าพนักงานการประปา  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
10.7  ช่างไฟฟ้า  1-3                                          จำนวน     1     อัตรา
 
11.  องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จำนวน  5  ตำแหน่ง  5  อัตรา
11.1  นักวิชาการศึกษา  3-5                                  จำนวน     1     อัตรา
11.2  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                จำนวน     1     อัตรา
11.3  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                  จำนวน     1     อัตรา
11.4  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     1     อัตรา
11.5  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                             จำนวน     1     อัตรา
 
 
12.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง  อำเภอเขมราฐ  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา
12.1  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1-3                                   จำนวน     1     อัตรา
12.2  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                             จำนวน     1     อัตรา
12.3  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1-3                        จำนวน     1     อัตรา
12.4  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                 จำนวน     1     อัตรา
12.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                  จำนวน     1     อัตรา
12.6  นายช่างโยธา  2-4                                      จำนวน     1     อัตรา
 
 
13.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  อำเภอตระการพืชผล  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา
13.1  นักพัฒนาชุมชน  3-5                                   จำนวน     1     อัตรา
13.2  นักวิชาการเกษตร  3-5                                 จำนวน    1     อัตรา
13.3  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                จำนวน     1     อัตรา
13.4  นักวิชาการเงินและบัญชี  3-5                          จำนวน     1     อัตรา
13.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                  จำนวน     1     อัตรา
13.6  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  1-3                            จำนวน     1     อัตรา
 
 
14.  องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด  อำเภอตระการพืชผล  จำนวน  5  ตำแหน่ง  5  อัตรา
14.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                จำนวน     1     อัตรา
14.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4     จำนวน     1     อัตรา  
14.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     1     อัตรา
14.4  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                  จำนวน     1     อัตรา
14.5  นายช่างโยธา  2-4                                      จำนวน     1     อัตรา
 
15.  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  อำเภอน้ำขุ่น  จำนวน  13  ตำแหน่ง  13  อัตรา
15.1  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                             จำนวน     1     อัตรา
15.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4     จำนวน     1     อัตรา  
15.3  บุคลากร  3-5                                           จำนวน     1     อัตรา
15.4  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5                         จำนวน     1     อัตรา
15.5  นักวิชาการเกษตร  3-5                                 จำนวน     1     อัตรา
15.6  นักวิชาการประชาสัมพันธ์  3-5                         จำนวน     1     อัตรา
15.7  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     1     อัตรา
15.8  นักวิชาการคลัง  3-5                                    จำนวน     1     อัตรา
15.9  ช่างสำรวจ  1-3                                         จำนวน     1     อัตรา
15.10  ช่างไฟฟ้า  1-3                                         จำนวน     1     อัตรา
15.11  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                              จำนวน     1     อัตรา
15.12  นักวิชาการศึกษา  3-5                                จำนวน     1     อัตรา
15.13  สันทนาการ 3-5                                       จำนวน     1     อัตรา
 
16.  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย  อำเภอตระการพืชผล  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา
16.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                จำนวน     1     อัตรา
16.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4     จำนวน     1     อัตรา  
16.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     1     อัตรา
16.4  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                  จำนวน     1     อัตรา
16.5  ช่างโยธา  1-3                                           จำนวน     1     อัตรา
16.6  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                             จำนวน     1     อัตรา
 
17.  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้  อำเภอตระการพืชผล  จำนวน  4  ตำแหน่ง  4  อัตรา
17.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                จำนวน     1     อัตรา
17.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4     จำนวน     1     อัตรา  
17.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     1     อัตรา
17.4  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                  จำนวน     1     อัตรา 
 
18. องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน  อำเภอศรีเมืองใหม่  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา
18.1  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  1-3                             จำนวน     1     อัตรา
18.2  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     1     อัตรา
18.3  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     1     อัตรา
18.4  สันทนาการ 3-5                                           จำนวน     1     อัตรา
18.5  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5               จำนวน     1     อัตรา
18.6  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  3-5                          จำนวน     1     อัตรา

19. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  อำเภอสำโรง  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา
19.1  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5               จำนวน     1     อัตรา
19.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน     1     อัตรา  
19.3  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     1     อัตรา
19.4  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
19.5  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา
19.6  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     1     อัตรา

20. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย  อำเภอสำโรง  จำนวน  5  ตำแหน่ง  5  อัตรา
20.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     1     อัตรา
20.2  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     1     อัตรา
20.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
20.4  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา
20.5  เจ้าหน้าที่การประปา  1-3                                จำนวน     1     อัตรา

21. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์  อำเภอนาจะหลวย  จำนวน  11  ตำแหน่ง  11  อัตรา
21.1  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     1     อัตรา
21.2  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1-3          จำนวน     1     อัตรา  
21.3  ช่างไฟฟ้า  1-3                                            จำนวน     1     อัตรา
21.4  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                       จำนวน     1     อัตรา
21.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
21.6  เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  2-4                         จำนวน     1     อัตรา
21.7  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  2-4                      จำนวน     1     อัตรา
21.8  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     1     อัตรา
21.9  นิติกร  3-5                                                จำนวน     1     อัตรา
21.10  นักวิชาการเกษตร  3-5                                 จำนวน     1     อัตรา
21.11  นักวิชาการศึกษา  3-5                                  จำนวน     1     อัตรา

22. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  อำเภอวารินชำราบ  จำนวน  9  ตำแหน่ง  9  อัตรา
22.1  นักวิชาการประชาสัมพันธ์  3-5                          จำนวน     1     อัตรา
22.2  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     1     อัตรา
22.3  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  3-5                         จำนวน     1     อัตรา
22.4  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5               จำนวน     1     อัตรา
22.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     1     อัตรา
22.6  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  1-3                             จำนวน     1     อัตรา
22.7  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา
22.8  ช่างโยธา 1-3                                              จำนวน     1     อัตรา
22.9  นักวิชาการศึกษา  3-5                                    จำนวน     1     อัตรา

อ่านประกาศ


หน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.อุบลราชธานี ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย 247 หน้า 
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ 
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบช่างโยธา 
แนวข้อสอบช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ 
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบนายช่างโยธา 
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 
แนวข้อสอบนิติกร 
แนวข้อสอบบุคลากร 
แนวข้อสอบวิศวโยธา 
แนวข้อสอบสถาปนิก 
แนวข้อสอบสันทนาการส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-7141669
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD   ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-8-54389-0 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาคขาโลตัสขอนแก่น2 ชื่อบัญชี นภพร  ยุ่นชั้น  ออมทรัพย์
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้